การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553

Publish Year International Journal 1
2011 exTharinee Manisri, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exGerrit K. Janssens, "Minimax optimisation approach for the Robust Vehicle Routing Problem with Time Windows and uncertain travel times", International Journal of Logistics Systems and Management (IJLSM) , ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 461-477
Publish Year National Conference 5
2012 exกัญจนาภรณ์ เจริญผล, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exธรินี มณีศรี, "ผลเฉลยเชิงทนทานที่เหมาะสมสำหรับปัยหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง กรณีมีรถหลายขนาดแบบกรอบเวลา", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exกรกนก คุณเดชานนท, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exปุณยนุช ชัยเจริญธาดา, "การปรับปรุงกระบวนการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณงานรอคอยในระบบ โดยระบบดึงการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2011 exรมณี วังเมือง, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exวงศกร นานช้า, "การเพิ่มกำลังการผลิตเพลาใบมีด โดยใช้หลักการผลิตแบบลีนและการออกแบบการทดลอง", The 22nd National Graduate Research Conference , 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exรัตนะ เพ็ชรนคร, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำที่สุด", The 22nd National Graduate Research Conference, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exปุณยนุช ชัยเจริญธาดา, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exศักเกษม สุจินตนารัตน์, "ปัญหาการจัดเส้นทางเมื่อมีข้อจำกัดด้านเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554, 8 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย