การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT