ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei)

Publish Year International Conference 1
2011 exPanita Prathomya, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "Effect of metallo protein on growth, survival and non –specific immunity of Pacific white shrimp (Litopeneus vannamei)", Asian Pacific Aquaculture 2011, 17 - 20 มกราคม 2011, สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2011 exปณิตา ประถมยา, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย