การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารนิโคลซาไมด์ต่อหอยขม (Filopaludina marlensi) หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) ลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei) ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลากระพงขาว (Lates calcarifer)

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Acute Toxicity of Niclosamide on Creeper Shell (Cerithidea cingulata) and Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Postlarvae", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 1-6
Publish Year International Conference 1
2011 exธารทิพย์ นภาอำไพพร, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "Acute toxicity of dichloronitrosalicylanilide on creeper shell Certithida cingulata and Pacific white shrimp litopenaeus vannamei postlarvae", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21 - 23 เมษายน 2011
Publish Year National Conference 1
2011 exธารทิพย์ นภาอำไพพร, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพิษเฉียบพลันของไดคลอโรไนโตรซาลิไซนีลีดต่อหอยขี้นก (Cerithidea cingulata) และกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา 12", ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย