การใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรค Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Publish Year National Journal 2
2013 exPajaree Jueliang, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Effects of probiotic, B1,3-glucan and organic acid on Pacific white shrimp's (Litopenaeus vannamei) immune system and survival upon challenge with Vibrio harveyi", Kasetsart University Fisheries research bulletin, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 25-37
2012 exSanghamitra Nayak, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exSupranee Pungpang, "A Study on the Effect of Bacillus spp. to Control the Pathogenic Bacteria in Aquaculture", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ตุลาคม 2012, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 1
2011 exPajaree Jueliang, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exPornlerd Chanratchakool, "Effects of some Bacillus on growth of Vibrio harveyi in vitro", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21 - 25 เมษายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2011 exปาจรีย์ จือเหลียง , inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exพรเลิศ จันทร์รัชชกูล, "ผลของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลัส (Bacillus spp.) ในการควบคุม Vibrio harveyi และอัตรารอดในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exปาจรีย์ จือเหลียง , inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. อัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 1 - 2 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย