ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้การทรงตัวสำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "รถไฟฟ้า 2 ล้อแบบสมดุล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012