ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตจากการปลูกข้าว

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววิไล เสาธงน้อย, exผศ.ดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, "Effect of rising temperature and atmospheric CO2 concentration on Suphanburi 1 rice variety", Advances in Environmental Biology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 26, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 24-28
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววิไล เสาธงน้อย, "อิทธิพลของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลุกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1", Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 131-143
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตรลดา โชคอำนวย, exวิไล เสาธงน้อย, "Effects of elevated temperature and CO2 on Jasmine rice: case study in Thailand", The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment (acsee2014) , 11 - 15 มิถุนายน 2014, Osaka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาววิไล เสาธงน้อย, inดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศต่อมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารในข้าว", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 , 28 - 29 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย