การใช้เทคนิค NIRs ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบมะม่วงอย่างรวดเร็ว