การพัฒนาสารข้นจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้ในการพิม์ผ้าฝ้าย