เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย

  • ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2552-2553)

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์