การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของข้าวปั้นซูชิพร้อมบริโภค