ศึกษาอิทธิพลของขนาดและรูปร่างของนาโนแมงกานีสออกไซด์ต่อการเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Facile Synthesis of Highly Dispersed Silica-Silver Core-Shell Nanospheres for Enzymeless Hydrogen Peroxide Detection.", Electrochem. Solid-State Lett., ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า F5-F7