สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของฮอโลกราฟฟิกมัลติควาร์ก และ ดาวมัลติควาร์ก