การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสมรรถนะวิจัยของนิสิตวิชาชีพครูด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554 , 7 กรกฎาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย