การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "A current Environmental Impact Assessment of a port in Thailand: Marinephysical aspects", Ocean & Coastal Management, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 101-109