การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง)

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรามนรี เนตรวิเชียร, exสุธา ขาวเธียร, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Heavy Metal (Cd and Pb) and Aflatoxin Contamination in Tissues and Eggs from Free Grazing Ducks and Their Environment in Central Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 186, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, หน้า 514-520
2018 exปวีณา เอ็นดู, exรามนรี เนตรวิเชียร, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of zinc, lead, cadmium, cobalt, manganese, iron, chromium and copper in duck eggs from three duck farm systems in Central and Western, Thailand", Ecotoxicology and Environmental Safety, ปีที่ 161, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 691-698
2013 exธีราภรณ์ เมฆอรุณ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exรศ. สุธา ขาวเธียร, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยวิกฤตที่ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมีและโลหะหนักในน้ำที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013 - มีนาคม 2014, หน้า 581-588
Publish Year National Conference 1
2012 exธีราภรณ์ เมฆอรุณ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพทางเคมีของน้ำที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย