การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา