เศรษฐสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง