การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น

Publish Year National Conference 3
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง, "อิทธิพลของการปลิดช่อผลและGA3 ที่มีต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์เพอร์เลท", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9. สาขาไม้ผล/ยืนต้น, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง, "ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Perlette", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นไร้เมล็ด", การประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย