ผลของระยะเวลาและระดับความเข้มข้นของสารควบคุมชีวภาพของพืชที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น