อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำ ในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยกาญจนบุรี

Publish Year International Conference 1
2011 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exTeerasak Saengpeng , inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, "Influence of Intercropping between Vetiver Grass and Cover Crops on Soil and Water Conservation and Growth of ‘Namdokmai Seetong’ Mango", The Fifth International Conference of Vetiver, ICV-5, 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2011, Lucknow สาธารณรัฐอินเดีย