การใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากพืชเพื่อป้องกันโรคบิดในการผลิตไก่เนื้อ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2016 exนายสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, exดร.พนิดา พานทอง, exดร.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์, exศ.ดร.นันทวัน บุญยประภัศร, exผศ.ดร.น.สพ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "In vitro study of anti-coccidial activity of essential oils from indigenous plants against Eimeria tenella", Veterinary Parasitology, ปีที่ 228, ฉบับที่ 30352-1, สิงหาคม 2016, หน้า 96-102
Publish Year National Journal 1
2017 exSurapan Jitviriyanon, exVaraporn Junyaprasert, ex์ีืNuntavan Bunyapraphatsara, exSarthorn Porntrakulpipat, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "Effect of fingerroot oil on anti-coccidiosis and growth performance of broiler", Khon Kaen Agriculture Journal, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 515-524
Publish Year International Conference 2
2017 exนายสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, exศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "The coccidiocidal efficacy of plant extracts and essential oils against Eimeria tenella invasion in MDBK cell lines", ISSAAS International Congress and General meeting "Green Agriculture in Southeast Asia: Theories and Practices", 14 - 16 ตุลาคม 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2012 exนางสาวเรญา ม้าทอง, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "Effect of probiotic administration through drinking water on growth performance and gut microflora of broiler", The 15th AAAP Animal Scicence Congress, 26 พฤศจิกายน 2012, ปทุมธานี ประเทศไทย