การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกวัสดุก่อสร้าง", Third International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–III) , 4 - 6 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exจิรวัฒน์ ทั่งทอง, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาดัชนีองค์ประกอบไทยของวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลังคาที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย