การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต