การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวนเพื่อใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

Publish Year International Journal 1
2012 exALAN D. ZIEGLER, exROY C. SIDLE, exMANDY S. SONG, exZUO JIN ANG, inนายเดชา ดวงนามล, "Towards better design and management of tsunami evacuation routes: a case study of Ao Jak Beach Road", Natural Hazards in the Asia–Pacific Region: Recent Advances and Emerging Concepts. Geological Society, London, Special Publications, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 361, เมษายน 2012, หน้า 107-114