การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Quality of Repeated Use of Oil for Frying Chinese Deep FriedDough (Pa-Tong-Kho)", Current Applied Science and Technology Journal (CAST) , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 24-30
Publish Year International Conference 1
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effect of repeated frying on the phyco-chemical of omelet", International Food Conference 2011 , 28 - 29 ตุลาคม 2011, สุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2011 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Changes acidity of various kind oil used for deep frying in Thai foods", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 37) October 10-12, 2011 Bangkok Thailand , 10 ตุลาคม 2011 - 12 กุมภาพันธ์ 2012, พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย