โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน

Publish Year National Journal 1
2015 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คุณค่าที่หลากหลายของข้าวเหนียวและสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 43-54