การเผยแพร่และใช้งานทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0