การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Network Based Social Capital and Individual Loan Repayment Performance", Journal of Development Studies, ปีที่ 47, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 1200-1215
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThomas Dufhues, "Individaul Social Capital and Access to Formal credit in Thailand", The 28 th Triennial conference of the International Association of the Agricultural Ecom=nomists(IAAE), 19 - 23 สิงหาคม 2012, Iguesu สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล