สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง