การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนามเพื่อการจัดการน้ำทิ้ง