การพัฒนาชุดทดสอบแอมโมเนียและไนเตรทในน้ำภาคสนาม สำหรับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Publish Year National Journal 1
2011 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exณัชฌิทชา ทรงคำ, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดทดสอบซัลไฟด์สำหรับการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนาม", วารสารวิชาการม.อบ., ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 37-43
Publish Year International Conference 2
2014 exไพรัช ศรีสัมฤทธิ์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดและการเปลี่ยนรูปสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบำบัดแบบบ่อออกซิเดชัน", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่11 มก. กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2014 exกฤษณา สีผึ้ง, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการบาบัดไนโตรเจน ด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้าเทียม ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ", การประชุมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ม.ศิลปากร, 22 - 23 พฤษภาคม 2014, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exณัชฌิทชา ทรงคำ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดทดสอบซัลไฟด์สำหรับการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนาม", มอบ.วิจัย ครั้งที่5, 4 - 5 สิงหาคม 2011, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exศิริพร พรมดี, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำภาคสนาม", มอบ.วิจัย ครั้งที่5, 4 - 5 สิงหาคม 2011, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย