การดูดซับแอมโมเนียในน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยซิลิกาจากแกลบข้าวและเถ้าแกลบ

Publish Year National Journal 7
2019 exนิพนธิ์ ใจสุทธิ์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติของปุ๋ยทางเลือกที่ได้จากการดูดซับธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้าเสียด้วยสเม็คไทต์และเถ้าลอยลิกไนต์", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 131-141
2018 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำทิ้งจากหม้อต้มน้าอุตสาหกรรมด้วยวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการนากลับไปใช้และปล่อยทิ้ง", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 42-52
2017 exชานนท์ แดงสีพล, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เซรามิกส์พรุนที่ประกอบด้วยซีโอไลต์Yและสารประกอยไฮโดรทัลไซต์เพื่อบำบัดมลสารในนำ้เสียชุมชน", Naresuan University Engineering Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 97-105
2017 exพิมพ์ชนก บุญชู, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การลดการชะละลายของโลหะหนักจากกากตะกอนของระบบบำบัดนำ้เสียชุมชนแบบเอเอส", Naresuan University Engineering Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 55-62
2017 exชานนท์ แดงสีพล, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ผงซิลิกาซีโรเจลและซีโอไลท์Yจากเถ้าแกลบเพื่อบำบัดมลสารในนำ้เสียชุมชน", วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 89-96
2016 exณัฐปวีณ์ สมบูรณ์ภัทรกิจ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพน้ำในคลองบางซื่อหลังจากโรงควบคุมคุณภาพนำ้จตุจักรเปิดดำเนินการ", AEE-T Journal of Environmental Education , ปีที่ 7, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 61-69
2011 exภรณ์ภิตา พรประสิทธิ์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, "การดูดซับน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้วยไคตินและไคโตซานจากแกนหมึกกล้วย", วารสารวิชาการม.อบ., ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 15-22
Publish Year National Conference 2
2012 exสุทธิรัตน์ ศรัณย์ภัทรานนท์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดไนเตรทในน้ำเสียของบ่อบำบัดในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยถ่านกะลาปาล์มแบบผงและกะลาปาล์มแบบผลสด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4, 12 - 13 มีนาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 exโสภา รักสะอาด, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดแอมโมเนียในน้ำเสียด้วยเถ้าแกลบและถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12 - 13 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย