การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์

Publish Year National Journal 2
2023 exSatrirat Phithakchanuan, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการกาจัดซัลไฟด์ในสารละลายด้วยวัสดุแลกเปลี่ยนไอออนที่สังเคราะห์จากเป ลือกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)", วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 244-254
2023 exนภดล ศรีหิรัญ, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประสิทธิภาพการดูดซับไซยาไนด์ของแกลบข้าวและแกลบข้าวที่ถูกปรับปรุงด้วยกรด", สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 135-150
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exกิตติพงศ์ กาวิน, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับซัลไฟด์ในน้ำเสียด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา", มอบ.วิจัย ครั้งที่5, 4 - 5 สิงหาคม 2011, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย