การบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงโดยใช้เซลลูโลสจากผักตบชวา

Publish Year National Journal 1
2011 exฐิติรัตน์ ปิยะภานุวัฒน์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงด้วยผงจากเมล็ดมะรุมและถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 51-62
Publish Year National Conference 2
2011 exกัญติยา สดใส, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำผสมสีย้อมสังเคราะห์ในกลุ่มรีแอกทีฟด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา", มอบ.วิจัย ครั้งที่5, 4 - 5 สิงหาคม 2011, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exฐิติรัตน์ ปิยะภานุวัตน์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงด้วยผงจากเมล็ดมะรุมและถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์", มอบ.วิจัย ครั้งที่5, 4 - 5 สิงหาคม 2011, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย