การบำบัดแอมโมเนียในน้ำเสียด้วยกะลาปาล์มที่ปรับสภาพและไม่ปรับสภาพ

Publish Year National Journal 3
2015 exนรินธร ม่วงสาร, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้เถ้าลอยลิกไนต์ในระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์เพื่อลดฟอสเฟตจากน้ำเสียชุมชน", วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 88-96
2014 exธัญลักษณ์ เกิดทรัพย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจน (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนเทรต-ไนโตรเจน และทีเคเอ็น) ในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสียที่ปลูกพืชรากยาว ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 31-46
2014 exวิไลลักษณ์ ไกรสมสาตร์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน ด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสียที่ปลูกพืชรากสั้น ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 3-13