การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพาราเพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จำกัด

Publish Year National Journal 3
2016 exChakriya Amatyakul, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบบำบัดแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อกำจัดTKNจากน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ไนโตรเจนโดยใช้ถ่านไม้ไผ่", AEE-T Journal of Environmental Education, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-11
2016 exKannika Krutkaew, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ถ่านไม้ไผ่ชึาภาพเพื่อการปลคปล่อยแอมโมเนียจากดินและลดการปนเปื้อนธาตุอาหารไนโตรเจนในนำ้เสียทางการเกษตร", AEE-TJournal of Environmental Education, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 263-273
2016 exNoppawan Soisangwan, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ถังกรองประดิษฐ์ที่มีตัวดูดซับถ่านไม้ไผ่เพื่อกำจัดฟอสเฟตจากนำ้เสียชุมชน", AEE-T Journal of Environmental Education, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 306-316