การกำจัดตะกั่ว และทองแดงจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเครื่องเงินโดยใช้ไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ

Publish Year National Journal 3
2019 exมัลลิกา อนันกสะ, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการตรึงโลหะหนักในดินด้วยไคโตซานจากเปลือกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และเปลือกกุ้งทะเล (Metapenaeus intermedius)", KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES) , ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 101-111
2018 exกานต์มณี ทองศรี, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเตรียมซิลิกาซีโรเจลจากเถ้าแกลบเคลือบด้วยแมงกานีสและเหล็กออกไซด์ เพื่อกำจัดโลหะหนักในนำ้เสีย", KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES) , ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 51-60
2017 exณัฐธิดา นิลประดับแก้ว, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์เปลือกหอยนางรมเพื่อกำจัดแคดเมียมและตะกั่วด้วยกระบวนการดูดซับ", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 29-36