โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่