การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไมโครเวฟต้นแบบเพื่อการเผาซินเทอร์ผงโลหะและผงเซรามิก

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exนันทพร คงคะจันทร์, exณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, "Application of statistical analysis in the powder injection molding (PIM) of mullite", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 53, มิถุนายน 2015, หน้า 53-57
2014 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, "Statistical Analysis of Binder Behavior during Debinding Step in Powder Injection Molding (PIM)", Advanced Materials Research, ปีที่ 970, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 172-176
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, "การให้ความร้อนโดยไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการแปรรูปวัสดุ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 87, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 57-68
Publish Year International Conference 3
2014 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร. นันทพร คงคะจันทร์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, "Application of Statistical Analysis in the Powder Injection Molding (PIM) of Mullite", the 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8) , 15 - 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exNuntaporn Kongkajun, inนายพยูร เสนทองแก้ว, "Application of Numerical Method and Statistical Analysis in the Integrated Intensity Calculation of the Peaks from the X-Ray Diffraction (XRD) Pattern of alpha-Iron", the 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8) , 15 - 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exNutthita Chuankrerkkul, "Kinetic of Polyethylene Glycol Binder Dissolution in Powder Injection Molding of AISI 304L Stainless Steel/Tungsten Carbide", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กรุงเทพ
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, exกษมณ ชูศรี, exปรารถนา ทรัพย์จันทร์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัวของพอลิเอทิลีนไกลคอลซึ่งใช้เป็นตัวประสานในการฉีดขึ้นรูปในแม่พิมพ์วัสดุผงของวัสดุผสมเหล็กกล้าไร้สนิม 304L และทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2018 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, "เครื่องสร้างพลาสมาโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ", Kasetsart University, 2018