ผลของขนาดของชั้นเรียนและวิธีการสอนต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร (01213211)