เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต และ แผ่นดินของเรา

Publish Year National Conference 2
2015 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "นวนิยายเราลิขิตและแผ่นดินของเรา: วาทกรรมเกี่ยวกับสตรีไทยในช่วงทศวรรษ 2480-2490", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต ของ ร.จันทะพิมพะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม", 18 - 19 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย