การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อผ้า

Publish Year International Journal 1
2014 exมณีกาญจน์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Toxicity, Bioaccumulation and Biomagnification of Silver Nanoparticles on Green Algae (Chlorella sp.), Water Flea (Moina macrocopa), Blood Worm (Chironomus spp.) and Silver Barb (Barbonymus gonionotus)", Chemical Speciation and Bioavailability, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2014, หน้า 257-265
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exมณีกาจนญ์ อยู่เอี่ยม, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง, "Releasing of Silver From Fabrics Containing Nano Ag0 During Washing And Toxicity Tests of Ag+, Nano Ag0, Nano Ag2o, and Wash Water on Moina Macrocopa", 5th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CAFES-17) , 18 - 19 เมษายน 2017, เกียวโต ญี่ปุ่น
2012 exM. Yoo-iam, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Toxicity test of Ag+, nano-Ag0 and nano Ag2O using green algae (Chlorella sp.) and water flea (Moina macrocopa)", World Academy of Science, Engineering and Technology, 12 - 14 กันยายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2020 exธยาน์ สุริยาประเสริฐ, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูน้ำปนเปื้อนอนุภาคเงินขนาดนาโนและซิลเวอร์ไอออนโดยใช้ผักกาดขาว (Brassica pekinensis)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย