ประสิทธิผลของยามาร์โบฟล็อกซาซินต่อเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคหูอักเสบในสุนัข