การศึกษาสถานภาพและความต้องการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรภายใต้โครงการ "นำร่องบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อ การต่อสู่เอาชนะความยากจน ภาคประชาชน" (ศตจ.ปชช.)