การเลี้ยงและประยุกต์ใช้สาหร่าย Spirulina platensis เพื่อประโยชน์ทางการค้า