การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชเพื่อใช้เป็นสีย้อมโครโมโซม