การออกแบบและจัดสร้างชุดทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขาดเล็กสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ