การทำไมโครแคปซูลจากสารสกัดเนื้อของเมล็ดมะม่วงที่เป็นของเหลือทิ้ง

Publish Year International Journal 1
2011 exPitchaon Maisuthisakul, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization and Stabilization of the Extract from Mango Seed Kernel in a Cosmetic Emulsion", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 521-529
Publish Year National Journal 2
2011 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธนวรรณ วันทอง, exผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, "ผลของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม กัมอะราบิค และมอลโตเดกซ์ตรินที่มีต่อประสิทธิภาพการเอนแคปซูเลชันและความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำ", Agricultural Science Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 5-8
2010 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, "Encapsulation by spray drying of bioactive compounds from mango seed kernels", University of the Thai Chamber of Commerce Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 88-100
Publish Year National Conference 1
2010 exพิชญอร ไหมสุทธิสกุล, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความคงตัวของอิมัลชันเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงเพื่อเป็นสารออกฤทธ์ิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย