การพัฒนาไม้จากไม้ผลและไม้ขนาดเล็กเพื่อเป็นไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนและเชื้อเพลิงอัดเม็ด

Publish Year International Journal 1
2011 exAyrilmis, N, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exFueangvivat, V, exBauchongkol, P, exWhite, RH, "Coir Fiber Reinforced Polypropylene Composite Panel for Automotive Interior Applications", FIBERS AND POLYMERS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2011, หน้า 919-926
Publish Year National Conference 2
2014 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exน.ส.ปิยะวดี บัวจงกล, "การพัฒนาไม้จากไม้ผลและไม้ขนาดเล็กเพื่อเป็นไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนและเชื้อเพลิงอัดเม็ด", Thailand Research Symposium 2014, 10 สิงหาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exน.ส.ปิยะวดี บัวจงกล, exนายวรกิจ สุนทรบุระ, "การพัฒนาไม้จากไม้ผลเพื่ออุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยน", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ 2556, 6 มีนาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย